შემოთავაზებული კურსები


პროფესიული ეთიკა

პროფესიული ეთიკა

 „პროფესიული ეთიკა

(საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებისთვის)

ღონისძიების ორგანიზების მიზანი - პროგრამის მიზანია ადვოკატმა დახვეწოს პროფესიული ეთიკის სტანდარტები, გაეცნოს საერთაშორისო პრაქტიკას და საუკეთესო მაგალითებს, რაც დაეხმარება წარმატებისა და ნდობის მოპოვებაში. პროფესიული ეთიკის დაცვა ადვოკატის პროფესიის სანდოობას და წარმატებას განაპირობებს.

სასწავლო პროგრამა

 • მოსამართლისა და პროკურორის ეთიკური სტანდარტები;
 • ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობის ეთიკის სტანდარტი;
 • კომფიდენციალობის პრინციპი;
 • ადვოკატის ჰონორარი;
 • ადვოკატის ურთიერთობა კოლეგებთან;
 • ადვოკატის ურთიერთობა მედიასთან.

 სასწავლო მასალის ჩამონათვალი:

 • ადვოკატთა ეთიკის კოდექსი;
 • მოსამართლეების ეთიკის კოდექსი;
 • პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის წესები;
 • ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის კოდექსი;
 • საერთაშორისო დოკუმენტები.

ლექტორები:  პროფესორი-ჯეიმ მოლიტერნო, სამართლის დოქტორი, პროფესორი-ეკა ბესელია

 


		
კურსზე ჩაწერა